Разъяснения МВД Чехии по поводу проекта нового закона о пребывании иностранцев

Opravdu návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců předložený v květnu 2013 do
meziresortního připomínkového řízení přináší zpřísnění pro každého?

Национальные визы - ужесточение? - Нет, для вашего удобства.
Je zavedení národního víza zpřísněním? – Není to pravdou.
Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu bez nutnosti předchozího pobytu na dlouhodobé nebo národní vízum o vydání povolení k dlouhodobému
pobytu. Situace cizinců bude tudíž v tomto ohledu lepší, neboť jim dává možnost výběru mezi pobytem nad tři měsíce, který umožňuje další prodlužování a mezi pobytem nad tři
měsíce, který umožňuje pouze pobyt do jednoho roku. Výběr ale záleží na cizinci. Ministerstvo vnitra rozhodně nenutí cizince, který hodlá na území České republiky pobývat déle než rok, aby žádal o národní vízum, pokud má cizinec za to, že forma dlouhodobého
pobytu je pro něho výhodnější. Institut národního víza by tedy měl naopak pomoci dočasné migraci do České republiky v jiných oblastech než je např. zaměstnání (meziuniverzitní stáže, pobyty v rámci mezinárodních dohod, dlouhodobé léčení apod.). Každý cizinec, který bude na území České republiky chtít pobývat za účelem výkonu práce déle než tři měsíce, si bude moci požádat už na zastupitelském úřadu o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání (tzv. zaměstnaneckou kartu), která navíc bude jednodušší v tom, že před tím cizinec nebude potřebovat získat pracovní povolení, neboť zaměstnanecká karta má být tzv. duálním povolením (k pobytu i k práci). Cizinec tak nebude muset chodit na více
úřadů.

Материальная обеспеченность иностранца - необходимое условие для пребывания? Нет, только наличие дохода в рамках прожиточного минимума.
Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? – Není to pravdou.
Pravdou je, že prokazování ekonomické samostatnosti cizince je jednou ze základních podmínek pobytu, což zohledňují mimo jiné i příslušné směrnice Evropské unie, když požadují, aby cizinec prokázal, žemá stále a pravidelné příjmy, které jsou dostatečné k zajištění jeho výživy a výživy jeho rodinných příslušníků, aniž by využíval systému sociální podpory dotčeného členského státu.
Vodítkem při stanovení dostatečné výše je tedy předpoklad, že cizinec, který takovou výši příjmu prokáže, bude na území ekonomicky samostatný a nezačne po udělení pobytového oprávnění pobírat některou ze sociálních dávek odvislou od jeho nízkého příjmu.
Jen pro srovnání podle stávajícího zákona o pobytu cizinců např. čtyřčlenná rodina
se dvěmi dětmi ve věku 15 a 7 let musí prokázat příjem ve výši 28867,- Kč, zatímco podle nové právní úpravy by to bylo 28600,- Kč.

Вести предпринимательскую деятельность сможет только инвестор? Нет, никто не отменял частных предпринимателей и уже существующих предпринимателей. Так же можно стать предпринимателем через 2 года от начала пребывания на другом основании.
Bude v České republice moci podnikat pouze investor? – Není to pravdou.
Cizinci, kteří již v České republice podnikají, budou moci provozovat podnikatelskou činnost i nadále. Nově se pouze v souladu s vládou schváleným věcným záměrem zavádí podmínky pro získání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání pro nově příchozí cizince
s tím, že podnikání jako účel prvního povolení k pobytu je připuštěno zejména za podmínek
realizace významné investice přínosné pro ekonomiku státu spočívající ve vytvoření pracovních míst a investování peněžních prostředků.
Jinak je možné bez investování získat povolení k pobytu za účelem podnikání po dvou letech nepřetržitého pobytu na území České republiky, ale za stanovených podmínek je možné toto
povolení získat i ze zahraničí (např. pro cizince, který v České republice vystudoval vysokou školu). Nadále platí, že samotné podnikání jako takové není povolením k pobytu omezeno.

60 причин для отказа в разрешении на пребывание - неправда, половина из них является обычными причинами, другие являются предписанием Европы.
Opravdu může být povolení k pobytu zamítnuto, neprodlouženo či zrušeno z 60 různých důvodů? – Není to pravdou.
Pravdou je, že důvody k zamítnutí, neprodloužení nebo zrušení povolení k pobytu se v jednotlivých ustanoveních opakují, neboť nebylo cílem navrhovatele stanovit jednotlivé důvody přemírou odkazů. Faktem je, že po věcné stránce je těchto důvodů nakonec asi polovina a navíc tyto důvody, které jsou stanoveny jako obecné důvody vylučující vydání
nebo prodloužení povolení k pobytu nebo jako obecné důvody zrušení povolení k pobytu, jsou v mnoha případech neaplikovatelné u řady druhů pobytových oprávnění s ohledem na
požadavky směrnic Evropské unie. Uřady z nich je pak podmínkou posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí zejména do soukromého a rodinného života cizince.

Может ли иностранец быть наказан в случае непродления права на пребывание его работодателю? Неправда.
Mají být cizinci trestáni neprodloužením povolení k pobytu zadelikty svého zaměstnavatele? – Není to pravdou.
Pravdou je, že návrh nové právní úpravy se snaží přimět zaměstnavatele cizinců k větší
odpovědnosti, aby mohli zaměstnávat další cizince, což je mimo jiné opatření sledující zájem samotných cizinců. To konec konců bylo deklarováno již vládou schváleným věcným záměrem a nová právní úprava zakotvila některé instituty, které mají tento cíl naplnit (např. nemožnost získat pobyt za účelem zaměstnání u zaměstnavatele, který nelegálně zaměstnával jiné cizince). Uplatnění všech těchto důvodů týkajících se zaměstnavatele cizince jsou ale v případě neprodloužení povolení k pobytu aplikovatelné pouze za
podmínky přiměřenosti dopadů rozhodnutí zejména do soukromého a rodinného života cizince.

Je opravdu pobyt cizinců včetně občanů Evropské unie závislý na stanovisku zpravodajských služeb? – Není to pravdou.
Pravdou je, že v rozhodovacím procesu o vstupu a pobytu cizince na území je zapojení těchto služeb defacto nutné, pokud chce Česká republika předejít tomu, aby na její
území nevstoupili a nepobývali někteří cizinci, kteří jsou hrozbou pro bezpečnost České republiky a jejích občanů.
Pokud se stanoviskem zpravodajských služeb počítá i prezidentem podepsaný zákon o státním občanství, je tím spíše třeba obdobný systém aplikovat již ve fázi, kdy by
takový cizinec mohl na území České vstoupit nebo tu pobývat.
Tím nijak není zpochybněn fakt, že naprostá většina cizinců jsou poctiví a slušní
lidé, ale nástroj k zamezení vstupu a pobytu těch jedinců, kteří představují ohrožení nejzákladnějších demokratických hodnot, které Česká republika zastává, je třeba.
Je pravdou, že dotčená stanoviska mají být v řízení utajena, neboť v opačném případě by
mohlo dojít nejen k ohrožení činnosti zpravodajských služeb, ale i k ohrožení jejích pracovníků.

Opravdu občané Evropské unie včetně občanů Slovenska budou potřebovat povolení k pobytu, aby mohli v České republice pobývat? – Není to pravdou.
Pravdou je, že návrh nové právní úpravy pouze počítá se zavedením povinného potvrzení o přechodném pobytu občanů Evropské unie, které však v žádném případě není povolením k pobytu. Česká republika respektuje právo volného pohybu, pouze se hodlá připojit k zemím, které mají na základě oprávnění vycházejícího z čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, upravenu tzv. povinnou registraci, neboť nynější dobrovolná registrace činí problémy, a to zejména v otázkách související s místní
samosprávou (místní poplatky, rozpočtové určení daní apod.), neboť tito občané Evropské unie nejsou vedeni v registru obyvatel.
Není pravdou, že by že by nesplnění povinnosti registrace mohlo vést k detenci občana EU.
Nesplnění této povinnosti může vést maximálně pouze k uložení pokuty v maximální výši 3000 Kč, což je v souladu s čl. 8 odst. 2 směrnice 2004/38/ES. Naproti tomuv případě pobytu občana EU do tříměsíců byla novou právní úpravou odstraněna jakákoli ohlašovací
povinnost.

Je náležitostí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie doklad o zajištění ubytování přes zákaz práva Evropské unie? – Není to pravdou.
Pravdou je, že doklad o zajištění ubytování je standardní náležitostí žádosti, a to vzhledem k tomu, že dle čl.8 odst. 2 směrnice 2004/38/ESpotvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie obsahuje adresu registrované osoby a s ohledem na fakt, že toto potvrzení je veřejnou listinou, nelze do ní (a případně do základních registrů) zapisovat údaj, který nebyl ověřen na základě doložených dokladů, neboť by to znamenalo závažné nebezpečí pro
jednotlivé vlastníky a oprávněné uživatele nemovitostí, že na jejich dveře jednou zaklepe exekutor, neboť danou adresu uvedl někdo jako údaj o své adrese pobytu, ačkoli oni k tomu
nedali jakýkoli souhlas. Pravdou je, že Česká republika vede v této věci spor před Soudním dvorem Evropské unie, nicméně v této věci ještě nebylo rozhodnuto.

Je změnou, že ubytovateli hrozí za nesplnění povinnosti ohlásit pobyt cizince (včetně občana Evropské unie) pokuta? – Není to pravdou.
Úprava pokuty za nesplnění této povinnosti ubytovatele je shodná s úpravou stávající, nedochází tedy k žádnému zpřísnění. Stejně tak definice ubytovatele je shodná s tou,
kterou obsahuje i stávající zákon o pobytu cizinců. Ubytovatelem se rozumí každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců, s výjimkou případu, kdy lze ubytované cizince a ubytovatele považovat za osoby blízké.

Je vyžadována povinná osobní účast rodinného příslušníka občana Evropské unie při podání žádosti o vydání pobytové karty?
Je pravdou, že návrh nové právní úpravy toto předpokládá. Toto opatření má eliminovat podávání žádostí bez zákonem stanovených náležitostí, které jsou následně doplňovány žadatelem či jeho zástupcem na základě výzvy správního orgánu. Současně jsou však
stanovena pravidla pro možnost upuštění od osobního podání žádosti.

Budou mít rodinní příslušníci českých občanů méně práv než rodinní příslušníci občanů jiných členských států Evropské unie? – Není to pravdou.
Cílem nové právní úpravy rozhodně není diskriminace Českých občanů, resp. jejich rodinných příslušníků oproti rodinným příslušníkům občanů ostatních členských států EU. Je
pravdou, že návrh počítá s oddělením těchto dvou kategorií, nicméně podmínky získání pobytových oprávnění jsou v zásadě obdobné a Ministerstvo vnitra se ani v rámci meziresortního připomínkového řízení nevyhýbá diskusi nad tímto tématem. Zákon o volném pohybu občanů unie a jejich rodinných příslušníků respektuje judikaturu Soudního dvora Evropské unie, když stanoví i podmínky, za kterých se rodinní příslušníci občanů České
republiky dostávají pod režim tohoto zákona a nikoli zákona o pobytu cizinců.

Musí rodinný příslušník občana České republiky čekat na rozhodnutí o vydání povolení k pobytu v cizině? – Není to pravdou.
Je pravdou, že návrh nové právní úpravy stanoví jasná a velice široká pravidla, za
kterých může rodinný příslušník občana České republiky podat žádost na našem území (de facto z jakéhokoli pobytu). Současně zákon připouští i setrvání takového cizince na území až
do rozhodnutí o žádosti.

Musí účastník řízení odpovídat na otázky při výslechu i za cenu nebezpečí trestního stíhání? –
Není to pravdou.
Návrh nové právní úpravy počítá s tím, že uplatněním práva na odmítnutí výpovědi z důvodu nebezpečí trestního stíhání nejsou dotčena ustanovení vylučující vydání nebo prodloužení
pobytového oprávnění. Je totiž třeba mít na paměti, že pokud by tomu tak nebylo, stal by se důvod vylučující vydání nebo prodloužení pobytového oprávnění z důvodu odmítnutí výpovědi pouze iluzorním. Jistě nelze bránit tomu, aby účastník řízení využil svého práva na
odmítnutí výpovědi, pokud by to jinak znamenalo hrozbu trestního stíhání. Nicméně nelze současně předpokládat, že se takové odmítnutí výpovědi neprojeví v negativním postoji správního orgánu k jeho pobytovému oprávnění, když se tím zásadním způsobem brání zjištění skutečného stavu věci, resp. zjištění případného účelového jednání.

Является ли основанием для ликвидации ПМЖ долги иностранца перед государством?
Ну, вы понимаете, отсутствие долгов - обязанность каждого, так что - вы понимаете....
Je důvodem pro zrušení povolení k trvalému pobytu existence nedoplatků cizince vůči státu?
Je pravdou, že návrh zákona o pobytu cizinců předložený do meziresortního připomínkového řízení takovou možnost připouští, nicméně pouze za podmínky přiměřenosti dopadů rozhodnutí zejména do soukromého a rodinného života cizince, a to vycházeje ze základního pravidla, že plnění daňových a dalších poplatkových povinností je jednou ze základních
povinností vůči státu a její neplnění je třeba jednoznačně vnímat jako závažné jednání, které je v rozporu s veřejným pořádkem a není v souladu s veřejným zájmem České republiky.
Návrh nové právní úpravy nepřináší pouze výše zmíněné změny, ale i mnoho jiných oblastí, kterým není věnován prostor, jako například zjednodušení vstupu na území za účelem zaměstnání vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, posílení integračních opatření ve prospěch cizinců či zjednodušení v předkládání dokladu o zajištění ubytování.
Ministerstvo vnitra tyto návrhy diskutuje napříč rezorty a s mnoha dalšími subjekty již několik let. Aktuální připomínkové řízení je možností tuto diskusi vést dál.

http://www.emncz.eu/UserFiles/file/Letak_MVCR_navrh_nove_pravni_upravy_v...

.