Сроки рассмотрения документов в МВД Чехии

http://www.mvcr.cz/clanek/lhuty-a-pocitani-casu.aspx

Počítání času, resp. lhůt, na které je vázáno provedení určitého úkonu v řízení upravuje § 40 SŘ.

Pokud jsou pochybnosti o zachování lhůty, např. pošta ztratí doručenku jako doklad o doručení rozhodnutí o zamítnutí žádosti a ani na základě reklamace není nalezena, a žadatel podá odvolání (je tedy zřejmé, že rozhodnutí mu bylo doručeno, ale není zřejmé, zda bylo odvolání podáno ve lhůtě), považuje se lhůta za zachovanou, dokud se neprokáže opak (viz § 40 odst. 2 SŘ).

Pokud MV ČR žadateli určí lhůtu k provedení úkonu, např. v rámci nutnosti odstranit vady žádosti, a žadatel požádá o její prodloužení, MV ČR může na základě správního uvážení lhůtu přiměřeně prodloužit (pokud se nejedná o zjevně účelové prodlužování řízení).

Základní lhůty pro vydání rozhodnutí o žádosti o povolení k pobytu jsou stanoveny v § 169 odst. 1 ZPC.

Lhůty pro vydání rozhodnutí dle § 71 odst. 4 SŘ neběží po dobu, po kterou bylo řízení přerušeno. Lhůta pro vydání rozhodnutí neběží od okamžiku, kdy nastal některý z důvodů přerušení uvedený v § 64 odst. 1 SŘ (např. řízení bylo přerušeno z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce, které bylo zahájeno ještě před podáním žádosti - lhůta pro vydání rozhodnutí tak nezačala vůbec běžet). Pokud bylo řízení přerušeno, neskončí lhůta pro vydání rozhodnutí dříve než 15 dnů ode dne, kdy přerušení řízení skončilo; to platí i v případě, že řízení bylo přerušeno v okamžiku, kdy do vydání rozhodnutí zbývala jen lhůta kratší 15 dnů

.