Vláda dnes schválila návrh zákona o státním občanství

Vláda dnes, 3. října 2012, schválila návrh zákona o státním občanství České republiky.

„Současná právní úprava státního občanství vznikala poměrně narychlo v době rozpadu federace a je již v mnoha ohledech překonána. Z právního hlediska trpí řadou nedostatků a v podstatě vůbec nezohledňuje poslední trendy prosazující se v oblasti státního občanství ve vyspělých státech. V praxi působí problémy, které lze překonat pouze její změnou,“ říká ke vzniku nového zákona náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví Ondřej Veselský.

Navržený zákon:
Umožňuje zjednodušené nabytí státního občanství České republiky prohlášením bývalým českým, resp. československým státním občanům nebo jejich potomkům. V těchto případech není nabytí státního občanství České republiky vázáno na trvalý pobyt v České republice.

Umožňuje zkoumat, zda určení otcovství, v jehož důsledku by dítě nabylo státní občanství České republiky, nemá pouze účelový charakter; v takovém případě dítě státní občanství České republiky nenabude.

Umožňuje obnovu řízení o udělení státního občanství nebo řízení o nabytí státního občanství prohlášením v tříleté lhůtě od nabytí státního občanství, pokud se zjistí, že žadatel v řízení zamlčel skutečnosti podstatné pro rozhodnutí.

Pozbytí státního občanství České republiky je vázánona výslovný projev vůle vzdát se ho, a to jen za předpokladu, že státní občan České republiky má současně cizí státní občanství a trvale se zdržuje v cizině.

K žádosti o udělení státního občanství České republikynebude nadále vyžadovánopředložení dokladuo pozbytí dosavadního státního občanství žadatele, bude tak umožněno dvojí státní občanství.

Předpokládaná účinnost nové právní úpravy je od 1. ledna 2014.

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

.