Новый закон о пребывании иностранцев в Чехии

Проект нового закона - принято будет не все, что пообещали, но и этого - хватит.

Вместо визы на 6 мес появляется национальная виза сроком до 1 года. Продлению не подлежит. Можно попросить несколько раз подряд. Оформляется быстро и дешево.
А. Národní vízum: Na žádost bude vydáváno národní vízum za úcelem pobytu
do 1 roku. Dále bude z moci úrední vydáváno
- národní vízum za úcelem prevzetí povolení k pobytu (въездная виза)
- národní vízum za úcelem vycestování.(выездная виза)

Временный ВНЖ (разрешение на долговременное проживание). Выдается на срок более 1 года с возможностью дальнейшего продления.

B. Dlouhodobý pobyt
Povolení k dlouhodobému pobytu: Bude vydáváno pro úcely vyžadující pobyt na území delší než 90 dnu. Povolení k dlouhodobému pobytu muže být vydáno i na dobu delší než 1 rok s možností prodloužení.

ПМЖ имеет три варианта:

- разрешение на длительное резидентное пребывание - на основании 5 лет непрерывного пребывания в ЧР
- ПМЖ без требования проживания 5 лет - ПМЖ для тех, кто получает его по браку, по корням, по специальному решению правительства (ты нужен Чехии)..
- по опеке

C. Trvalý pobyt
1. Povolení k pobytu dlouhodobe pobývajícího rezidenta: po 5 letech pobytu
na území. Вариант по 5 годам, "долговременно пребывающего резидента".
2. Povolení k trvalému pobytu: bez požadované predchozí doby pobytu na
území, resp. požadovaná doba pobytu bude kratší než 5 let.
3. Oprávnení k trvalému pobytu cizince svereného do náhradní výchovy.

Prehled jednotlivých typu povolení k dlouhodobému pobytu za úcelem zamestnání - что происходит с рабочими визами

Карта работника - двойной документ, разрешение на пребывание + разрешение на работу. Будет выдаваться всем категориям работников. Отменяются Зеленые карты.

Nový druh duálního dokladu koncipovaný jako základní typ povolení k dlouhodobému
pobytu za úcelem zamestnání. Tato karta bude urcena pro nejširší skupinu
pracovních migrantu a k jejímu vydání bude vyžadováno splnení nejobecnejších
podmínek. Bude vydávána na všechny typy pracovních pozic, vcetne tech, které
nevyžadují žádnou odbornou kvalifikaci. K zamestnanecké karte bude podle poctu
pracovneprávních vztahu uzavrených cizincem vydáno jedno ci více potvrzení
o zamestnání, v nemž bude uveden zejména zamestnavatel, druh práce a místo výkonu
práce.
Zamestnanecká karta bude zahrnovat následující typy/situace:
a) pujde o volné pracovní místo uvedené v centrální evidenci volných pracovních
míst obsaditelných cizinci – v techto prípadech se nebude vydávat zvlášt
povolení k zamestnání, jde typicky o duální povolení,
b) pujde o cizince, který má volný prístup na trh práce podle zákona o zamestnanosti,
c) pujde o cizince, kterému bylo vydáno povolení k zamestnání podle zákona
o zamestnanosti.
2) Modrá karta
Duální doklad vydávaný vysoce kvalifikovaným pracovníkum již podle stávající
právní úpravy (na základe príslušné unijní smernice).

Появляющиеся типы рабочих ВНЖ:
Prehled jednotlivých typu povolení k dlouhodobému pobytu za úcelem zamestnání

Карта высококвалифицированного работника - на позиции, определенные списком.
Обладатели получают право просить ПМЖ через 2 года.
3) Karta vysoce kvalifikovaného zamestnance
Karta bude vydávána pouze na pracovní pozice vyžadující vysokou kvalifikaci, které budou uvedeny v narízení vlády CR. Její držitel bude mít možnost požádat o trvalý pobyt již po 2 letech nepretržitého pobytu a práce na území CR. Высококвалифицированный сотрудник - право попросить о ПМЖ через 2 года от ее открытия.
Карта сотрудника компании, распределенной по разным странам.
4) Karta vnitropodnikove prevedeného zamestnance
Podmínky pro vydání této karty budou nastaveny v souladu s aktuálne pripravovanou
unijní smernicí. Nebude-li smernice prijata, bude vytvorena národní právní úprava s temito principy:
– kartu bude možno vydat pouze na pracovní pozice manažera, specialisty nebo absolventa-stážisty pro zamestnance prevádené v rámci nadnárodní skupiny podniku,
– karta bude vydávána bez testu trhu práce,
– prevádený pracovník bude muset prokázat urcitou dobu zamestnání u vysílajícího zahranicního subjektu.

Prehled jednotlivých typu povolení k dlouhodobému pobytu za úcelem podnikání

Предпринимательские ВНЖ делятся на 2 категории:

Dlouhodobý pobyt za úcelem podnikání se bude delit do 2 kategorií:
1) Podnikání s investicí - Предприниматель - инвестор
Základní cíle nové právní úpravy
Nová právní úprava bude vycházet z principu, že podnikání cizincu musí být
prínosem pro ceskou ekonomiku. От его деятельности должна быть польза чешской экономике. Это будет контролировалься при рассмотрении решения о продлении ВНЖ.
Prokázání tohoto prínosu proto bude podmínkou udelení i prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za úcelem podnikání. Základním požadavkem bude doložení investice v urcité výši a forme stanovené narízením vlády.
11 Žadatel bude muset uvést puvod penežních prostredku ci jinak doložit, že se jedná o penežní prostredky pocházející z legální cinnosti. Bez této investice bude možno získat povolení k dlouhodobému pobytu za úcelem podnikání pouze na základe stanoviska ústredního orgánu státní správy o prínosu daného podnikání, které bude vydáváno jen ve
zvláštních prípadech.
12 Realizace investice muže být overována pri prodlužování doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu. Hospodárská komora CR bude za úcelem posouzení investice poskytovat stanovisko odboru azylové a migracní politiky Ministerstva vnitra.
Základní podmínky pro vydání povolení
Doklady o úcelu pobytu nebudou v právní úprave výslovne vymezeny, cizinec bude predkládat doklady, kterými presvedcive prokáže svuj podnikatelský zámer a schopnost jeho realizace, aby byly plneny požadavky stanovené narízením vlády.
Investující cizinec bude muset pri žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
správnímu orgánu doložit doklad o prevodu financních prostredku urcených pro investici na úcelove vázaný úcet v CR a pri žádosti o jeho prodloužení následne prokázat realizaci své investice do podnikání.
Pri prodlužování doby platnosti povolení bude následne správní orgán overovat také doklady o výši zaplacených daní a o odvodech pojistného na sociální zabezpecení a príspevku na státní politiku zamestnanosti.

Žadatel o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za úcelem podnikání bude rovnež povinen predložit správnímu orgánu doklad o oprávnení podnikat na území CR, prípadne o splnení podmínek pro získání nebo vznik tohoto oprávnení.

Директора компаний, не являющиеся соучредителями фирмы:
Разрешение на долговременно проживание на основании ведения предпринимательской деятельности будет выдаваться управляющим органам компании при показе итогов инвестирования в экономику. Могут потребовать, чтобы юридическое лицо вело деятельность в ограниченном временном промежутке.
Povolení k dlouhodobému pobytu za úcelem podnikání bude vydáváno rovnež cizincum v postavení statutárního orgánu právnické osoby, kterí nejsou soucasne úcastníky v této právnické osobe. Podmínkou vydání pobytového oprávnení bude prokázání prínosu podnikání príslušné právnické osoby pro CR formou realizované investice. Muže být rovnež požadováno, aby daná právnická osoba na území CR vykonávala svou podnikatelskou cinnost po urcitou dobu.
Иностранец - член управляющего органа будет обязан предъявить:
- договор с упомянутым юр. лицом (двуязычный)
Cizinec, který má plnit úlohu statutárního orgánu podnikající právnické osoby,
bude povinen doložit:
– smlouvu nebo jiný dokument zakládající odpovídající vztah cizince k této
právnické osobe vyhotovený v ceském jazyce i v jazyce srozumitelném danému
cizinci,
- гарантированное обязательство о сумме вознаграждения с упоминанием, что эта сумма не может быть снижена менее прожиточного минимума.
– závazné ujednání o výši odmeny s podmínkou, že mesícní výše minimálního
príjmu cizince plynoucího z jeho funkce nesmí být nižší, než je výše základní
sazby minimální mesícní mzdy, prípadne její násobek.

Неинвестиционное предпринимательство
2) Podnikání bez investice
Если иностранец не собирается инвестировать средства в Чехии, подать прошение о долговременном пребывании он сможет только через 2 года легального пребывания на территории страны. (Предполагаю, что речь идет о нахождении тут на основании национальных виз)
Nebude-li cizinec na území CR investovat, bude oprávnen podat žádost o povolení
k dlouhodobému pobytu za úcelem podnikání až po 2 letech predchozího
nepretržitého legálního pobytu v CR.
Исключение составляют иностранцы, получившие в Чехии высшее образование.
Výjimku budou mít cizinci, kterí v CR
získali vysokoškolské vzdelání podle zákona o vysokých školách
13. Cizinec bude muset složit zkoušku z ceského jazyka na úrovni stanovené provádecím predpisem.
Неинвестиционные ВНЖ сопровождаются требованием сдачи языкового экзамена

Учеба
1. Учеба в высшем учебном заведении
Максимально разрешение на 27 мес с возможностью продления. Изменение основания пребывания - только по успешному окончанию учебы. Требуется подтверждение знания чешского языка.
2. Языковое обучение и подготовка для учебы
Максимально разрешение на 27 мес с возможностью продления не более 1 раза. Изменение основания пребывания - только на учебную визу. При подготовке к учебе требуется подтверждение знания чешского языка.
3. Обменная программа средних школ
Максимально разрешение на 27 мес без возможности продления. Изменение основания пребывания запрещено.
4. Неоплачиваемая практика
Максимально разрешение на 27 мес с возможностью продления не более 1 раза. Изменение основания пребывания запрещено.
5. Волонтерство
Максимально разрешение на 27 мес с возможностью продления. Изменение основания пребывания запрещено.
6. Стипендиаты
Максимально разрешение на 27 мес с возможностью продления не более 1 раза. Изменение основания пребывания запрещено.

Прикрепленный файлРазмер
navrh_nove_pravni_upravy_cizinci.pdf489.44 кб
.