Изменение в Торговом законе - о праве еднатела на работу

Одним из изменений, произошедших с 1.1.2012, является право ответственного секретаря компании на работу в фирме (параграф 66 Торгового закона). На практике, для еднатела это означает право быть трудоустроенным на рабочий контракт, а не только на директорское вознаграждение. Что не отменяет необходимости получать разрешение на работу для иностранцев, не имеющих ПМЖ в Чехии, не закончивших в Чехии ВУЗа или не являющихся членами семей граждан ЕС или лиц с ПМЖ.

Pověření obchodním vedením společnosti (souběh pracovního poměru a členství ve statutárním orgánu právnické osoby)
Nově se výslovně zavádí institut „pověření obchodním vedením společnosti“ (tzv. manažerská smlouva). Statutární orgán společnosti může pověřit obchodním vedením společnosti zcela nebo zčásti jinou osobu, přičemž takto pověřit je možné i zaměstnance společnosti a takový zaměstnanec může být současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem. Takovým pověřením určité osoby v zaměstnaneckém poměru ke společnosti nezaniká její povinnost postupovat s péčí řádného hospodáře, pokud je zároveň statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem. V těchto případech je podstatný požadavek zákona, aby mzda nebo jiná odměna na základě „manažerské smlouvy“, respektive pracovní smlouvy byla schválena tím orgánem společnosti, do jehož působnosti náleží rozhodovat o odměňování statutárního orgánu nebo jeho členů.
Takové pověření však vylučuje zákonem výslovně uvedené úkony/činnosti, a to účast na zasedání statutárního orgánu, rozhodování o pověření obchodním vedením společnosti, rozhodování o základním zaměření obchodního vedení společnosti a jiné činnosti v rámci obchodního vedení společnosti, které zákon svěřuje do výlučné působnosti statutárního orgánu. Tyto úkony a činnosti musí být vykonávány pouze statutárním orgánem nebo jeho členem v rámci vztahu podle obchodního zákoníku, nikoliv v rámci případného pověření obchodním vedením společnosti.
Tato nová úprava řeší pochyby ohledně toho, zda je možné, aby jedna osoba byla členem statutárního orgánu a zároveň zaměstnancem společnosti na pozici, která z hlediska pravomocí a odpovědnosti koliduje s funkcí člena statutárního orgánu vykonávajícího obchodní vedení společnosti. Zákon tuto situaci nově předvídá a výslovně připouští. Nyní je tedy bez pochybností možné, aby člen statutárního orgánu byl zároveň zaměstnancem společnosti na vedoucí (manažerské) pozici a aby byl placen jako zaměstnanec a byl tak ze zákona povinně účastníkem zdravotního i důchodového pojištění v rozsahu příjmů z pracovního poměru.

.