Smlouva o vykonu funkce или Rozhodnoutí jediného společnika?

Что такое Smlouva o vykonu funkce?
Это договор между фирмой и директором о списке его обязанностей, ограничения, сумма и способ оплаты. Оплата директора называется jednatelská odměna.
Такой договор может быть составлен в случае наличия в составе ООО более одного соучредителя. Договор составляется от даты вступления в директора в должность, даже если сразу не пошло начисление директорского вознаграждения. Приложения к договору регламентируют изменения оплаты директора. Договор и приложения подписываются всеми соучредителями фирмы. Договор и приложения подкрепляются решением общего собрания соучредителей.

В каком случае составляется Rozhodnoutí jediného společnika?
Это единственно возможная форма распоряжений по фирме в случае, если учредитель - один. Эта форма всегда заверяется нотариально,.
В отличии от договора между соучредителями и директором, Rozhodnoutí jediného společnika является распоряжением владельца компании о назначении директора, определении его функций и порядок начисления вознаграждения.

§ 132
(1) Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento společník. Projev vůle společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu (dále jen „rozhodnutí společníka“). Rozhodnutí společníka musí mít formu notářského zápisu o právním úkonu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Rozhodnutí společníka musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. Ustanovení § 127 odst. 5 se nepoužije.
(2) Jediný společník je oprávněn vyžadovat, aby se rozhodování podle odstavce 1 účastnil i jednatel a dozorčí rada, pokud byla zřízena. Písemné rozhodnutí jediného společníka musí být doručeno jednateli a dozorčí radě, pokud byla zřízena.
(3) Smlouvy uzavřené mezi společností a jediným společníkem této společnosti, pokud tento společník jedná rovněž jménem společnosti, musejí mít formu notářského zápisu nebo písemnou formu a listina musí být podepsána před orgánem pověřeným legalizací.

.