ПМЖ - документы на подачу

strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /www/doc/www.vprage.ru/www/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
Тип прибывания Виза ВНЖ ПМЖ
Предпринимательство Частное предпринимательство Документы Документы Документы
Управление фирмой Документы Документы Документы
Воссоединение семьи Документы Документы Документы
Учеба Документы Документы Документы
Работа Рабочая виза Документы Документы Документы
Голубая карта Документы Документы Документы
Зеленая карта Документы Документы Документы

Выберите тип пребывания и вид разрешения на пребывание. В точке пересечения находится вся необходимая информация.

Виза - зеленая, выдается консульствами. ВНЖ - розово-голубой, с быком, выдается МВД.

Условия

 1. Отсутствие на территории ЧР за 5 лет не более 10 мес.
 2. Наличие регулярного дохода в размере не менее прожиточного минимума.
 3. Знание чешского языка

Требуемые документы:

 • 2 фото
 • Паспорт
 • Документы, подтверждающие доходы. Должен быть показан ежемесячный доход, достаточный для проживания всей семьи, в размере не менее минимально допустимого.

Документы, которыми это можно показать:

 1. для работника - подтверждение от работодателя о сумме заработной платы за предыдущие 3 мес. + действующий трудовой договор + разрешение на работу;
 2. иностранец, занимающийся частным предпринимательством, показывает:
  1. копия налоговой декларации физического лица за предыдущий налоговый период, взятая в финансовой инспекции;
  2. подтверждение из районного управления соцобеспечения о сумме выплат;
  3. если оплачивается кем-то из членов семьи государственная страховка - подтверждение из страховой компании о платежах.
 3. иностранец - предприниматель с образованием юридического лица:
  1. подтверждение от юр. лица о сумме выплаченного ежемесячного вознаграждения;
  2. документ, на основании которого производятся выплаты либо
  3. решение собрания соучредителей, определяющее сумму вознаграждения
 4. иностранец, имеющий дивиденды, как физическое лицо:
  1. решение собрания соучредителей о разделении прибыли;
  2. документ об уплате налога 15%
 5. иностранец, оказывающий услуги юр. лицу, в котором он является соучредителем или членом кооператива:
  1. подтверждение от юр. лица о сумме выплаченного ежемесячного вознаграждения;
  2. документ, на основании которого производятся выплаты (например, трудовой договор)
 6. подтверждение о доходах из других стран;
 7. если доходы нельзя показать никаким из перечисленных способов, наличие средств к существованию показывается выпиской из банка за последние 6 мес.
 8. если речь идет об особе, находящейся на воссоединении семьи, и не имеющей самостоятельных доходов, подается заявление об отсутствии доходов.
 • справка о несудимости в стране постоянного проживания (в случае воссоединения семьи или по просьбе Министерства)
 • Договор о найме жилья с указанием суммы найма и суммы коммунальных платежей либо документ на право собственности + фактуры за коммуналку либо документ о праве проживания иностранца на указанном адресе (нотариально заверенный).
 • Сертификат о сдаче экзамена на знание чешского языка уровень А1 (не требуется для детей до 15 лет и для лиц старше 60 лет, инвалидов)

Вы можете записаться на консультацию по составу пакета документов по тел. 774 884 199 или отправить заявку на емейл

 

 Podání žádosti

Žádost podávejte na vyplněném formuláři ke kterému předložte všechny nezbytné náležitosti. Vždy však předkládejte originály, nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém jazyce, nebo do češtiny úředně přeloženy. Cizozemské veřejné listiny musí být navíc opatřeny vyšším ověřením (apostila, superlegalizace).
 
Žádost musíte podat osobně, za cizince do věku 15 let podá žádost zákonný zástupce.
 
Řízení o žádosti
Řízení o Vaší žádosti podléhá režimu zákona o pobytu cizinců (pdf, 1,5 MB), správního řádu (pdf, 549 kB), a případně dalších souvisejících zákonů. 
 
V případě, že k žádosti nebyly předloženy předepsané náležitosti nebo trpí-li žádost jinými vadami, pomůže vám pracovník přijímající žádost nedostatky odstranit nebo vás vyzve k jejich odstranění a poskytne vám k tomu přiměřenou lhůtu a poučí vás o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě; současně může být řízení o takové žádosti přerušeno.
 
Doložení do žádosti provádějte osobně, prostřednictvím vašeho zmocněnce nebo poštou. Dokumenty, k jejichž doložení jste byli vyzváni, dokládejte vždy ve stanovených lhůtách. Nedoložení náležitostí je důvodem pro zamítnutí žádosti. Během řízení můžete samozřejmě dokládat i jiné dokumenty, které považujete za důležité pro posouzení Vaší žádosti. Nezapomeňte, že cestovní doklady je nutno předkládat vždy osobně.
 
Zákon o pobytu cizinců (pdf, 1,5 MB) stanoví lhůtu 60 dnů ode dne podání žádosti na území ČR, a 180 dnů ode dne podání na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, během kterých má MV ČR povinnost o vaší žádosti rozhodnout. Pokud je řízení přerušeno, lhůta pro vydání rozhodnutí neběží. Tato lhůta neběží, nebo je prodloužena rovněž v dalších zákonem stanovených případech.
 
V průběhu tohoto řízení máte možnost kdykoli žádat o nahlédnutí do spisového materiálu a seznámit se s ním. K seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí můžete být též vyzváni ministerstvem. 
 
Rozhodnutí o udělení povolení k trvalému pobytu
V případě kladného posouzení vaší žádosti, která byla podána na MV ČR, se s vámi toto pracoviště telefonicky spojí a domluví termín převzetí rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu a poskytnutí biometrických údajů. Pokud není možné se s vámi spojit telefonicky, budete vyzváni písemně, a to na adresu, kterou jste uvedli do žádosti jako kontaktní.
 
V případě kladného posouzení žádosti, která byla podána na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, vás bude kontaktovat tento zastupitelský úřad a, vydá vám vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k pobytu. Do 3 dnů od vstupu na území ČR se dostavíte na pracoviště MV ČR, kde bude domluven termín poskytnutí biometrických údajů.
 
Ve stanovené lhůtě, nejpozději však do 60 dnů od pořízení biometrických údajů, se osobně dostavte na pracoviště MV ČR za účelem převzetí průkazu o povolení k pobytu z důvodu ověření vaší totožnosti, resp. správnosti osobních údajů uvedených v průkazu, funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji a správnosti v něm.
 
MV ČR sdělí Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky den, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu, a budete tak automaticky zařazen do registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění.
 
Rozhodnutí o neudělení povolení k trvalému pobytu
MV ČR žádost o povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže
 • a) cizinec k žádosti předloží padělané anebo pozměněné náležitosti nebo náležitosti, v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti,

 • b) v případě polygamního manželství nositel oprávnění ke sloučení rodiny již na území s jinou manželkou pobývá,

 • c) je cizinec evidován v evidenci nežádoucích osob,

 • d) se cizinec bez vážného důvodu nedostaví k výslechu, odmítne vypovídat nebo ve výpovědi uvede nepravdivé skutečnosti,

 • e) v řízení je zjištěno, že se cizinec dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k trvalému pobytu, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství nebo cizinec pobýval mimo území států Evropské unie nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců, pokud tato nepřítomnost nebyla odůvodněna závažnými důvody, zejména těhotenstvím a narozením dítěte, závažným onemocněním, studiem nebo odborným školením anebo pracovním vysláním do zahraničí, nebo

 • f) v řízení nejsou potvrzeny důvody uvedené v žádosti o povolení k trvalému pobytu podle § 66 nebo nejsou splněny podmínky podle § 67 nebo § 68.

MV ČR žádost o vydání povolení k trvalému pobytu dále zamítne, jestliže

 • a) cizinec je zařazen do informačního systému smluvních států,

 • b) cizinec nepředloží doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území,

 • c) cizinec nesplňuje podmínku trestní zachovalosti,

 • d) cizinec žádající o povolení k trvalému pobytu podle § 66 trpí závažnou nemocí,

 • e) cizinec, bývalý držitel modré karty, nebo jeho rodinný příslušník, pobýval mimo území členských států Evropské unie nepřetržitě po dobu delší než 24 měsíců.,

 • f) je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, nebo

 • g) cizinec závažným způsobem narušil veřejný pořádek nebo ohrozil bezpečnost jiného členského státu Evropské unie,

za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince.

 
V případě zamítavého posouzení vaší žádosti, která byla podána na MV ČR vám bude poštou na adresu uvedenou v žádosti jako kontaktní doručeno rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí máte právo se odvolat, a to v 15 denní lhůtě od doručení rozhodnutí. Odvolání můžete podat osobně, nebo zaslat poštou na dané pracoviště MV ČR.

Pokud MV ČR neshledá vaše námitky proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti jako důvodné pro změnu svého rozhodnutí, předá veškeré materiály související s řízením o vaší žádosti komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, která rozhodne o odvolání. Rozhodnutí o odvolání vám bude doručeno.

Прикрепленный файлРазмер
Potvrzení o výši příjmu.doc16 кб
.