2.1.3.2. Náležitosti potřebné k žádosti o udělení víza k pobytu do 90 dnů

K žádosti o udělení víza k pobytu do 90 dnů je cizinec povinen na požádání orgánu udělujícího toto vízum předložit:

 • cestovní doklad,
 • 1 fotografie,
 • doklad o zajištění prostředků k pobytu na území České republiky dle § 13 cizineckého zákona nebo pozvání k návštěvě České republiky ověřené inspektorátem cizinecké policie,
 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území České republiky, pokud není ubytování zajištěno jiným způsobem (pozvání),
 • doklad prokazující zajištění nákladů spojených s vycestováním,
 • lékařskou zprávu, že netrpí závažnou nemocí; o předložení lékařské zprávy lze požádat pouze v případě důvodného podezření, že závažnou nemocí trpí,
 • další doklady osvědčující údaje uvedené v žádosti o vízum, zejména deklarovaný účel pobytu.
 • Rodinný příslušník občana Evropské unie je povinen k žádosti o udělení víza k pobytu do 90 dnů předložit pouze cestovní doklad, doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, a 1 fotografii.

Před vyznačením víza k pobytu do 90 dnů je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území s výjimkou případů uvedených v § 180i odst. 2 cizineckého zákona. Žádá-li cizinec o udělení tohoto víza jako víza vícenásobného, je dále k žádosti povinen připojit čestné prohlášení, že ke každému dalšímu pobytu na území bude mít uzavřeno cestovní zdravotní pojištění.

Zajištění prostředků k pobytu se prokazuje předložením peněžních prostředků nebo výpisem z účtu vedeného v bance znějícím na jméno cizince, ze kterého vyplývá, že během pobytu na území České republiky může disponovat s peněžními prostředky v požadované výši nebo předložením jiného dokladu o finančním zajištění pobytu na území České republiky (např. platná mezinárodně uznávaná kreditní karta). Zajištění prostředků k pobytu na území České republiky lze prokázat rovněž předložením dokladu potvrzujícího zaplacení služeb spojených s pobytem na území České republiky nebo dokladu potvrzujícího, že služby budou poskytnuty bezplatně.

Výše předkládaných peněžních prostředků se odvozuje od částky existenčního minima stanovené zvláštním právním předpisem, která se podle zákona o životním a existenčním minimu považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití (v současné době se jedná o částku 2 020 Kč). Nemá-li pobyt na území České republiky vcelku přesáhnout dobu 30 dnů, jedná se o prostředky odpovídající 0,5 násobku uvedené částky na každý den pobytu. Má-li pobyt na území České republiky přesáhnout dobu 30 dnů, jedná se o prostředky odpovídající 15-ti násobku uvedené částky s tím, že se tato částka za každý další celý měsíc předpokládaného pobytu na území zvyšuje o dvojnásobek uvedené částky.

Cizinec mladší 18 let předkládá zmiňované peněžní částky v poloviční výši.

Za doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území České republiky se považuje:

 • originál nebo ověřená kopie smlouvy o ubytování, nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy nebo smlouvy s obdobným obsahem,
 • originál nebo ověřená kopie výpisu z katastru nemovitostí, je-li žadatel vlastníkem nemovitosti,
 • ověřený tiskopis Pozvání, jde-li o přechodný pobyt,
 • potvrzení fyzické nebo právnické osoby, která cizinci zajistí ubytování, včetně potvrzení vydávaného ubytovatelem.

Zajištění nákladů spojených s vycestováním se prokazuje dokladem o zajištění dopravy z území ČR do jiného státu nebo předložením peněžních prostředků ke krytí nákladů na vycestování do státu, na jehož území může vstoupit. Namísto peněžních prostředků lze předložit i výpis z účtu nebo jiný doklad o finančním zajištění.

V případě podání žádosti za účelem zaměstnání cizinec předkládá jako doklad potvrzující účel pobytu na území povolení k zaměstnání vydané příslušným úřadem práce a doklad o zajištění prostředků k pobytu na území již nepředkládá. Povolení k zaměstnání cizinec nepředkládá v případech, kdy jeho vydání není podmínkou výkonu zaměstnání.

Odchylky jsou stanoveny též pro udělování víza k pobytu do 90 dnů za účelem výzkumu cizinci, který je držitelem povolení k pobytu za účelem vědeckého výzkumu na území jiného členského státu EU.

Veškeré náležitosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

.