2.2.5. Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání – zelená karta

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech tzv. zelená karta, je cizinec oprávněn podat na zastupitelském úřadu, který je uveden ve zvláštním právním předpisu a účelem jeho pobytu na území je zaměstnání na jedné z pracovních pozic uvedených v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty a splňuje požadované vzdělaní popřípadě odbornou způsobilost. O vydání nebo nevydání zelené karty rozhoduje ministerstvo.

 

      Zvláštní právní předpis stanoví okruh zemí, jejichž státní příslušníci mohou požádat o vydání zelené karty. Seznam volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelených karet je zveřejněn na internetu v souladu s ustanovením § 37a zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

 

      Zelená karta je vydávána:

  • pro kvalifikované pracovníky s vysokoškolským vzděláním a klíčový personál – typ „A“ s dobou platnosti nejdéle na 3 roky,
  • pro pracovníky na pracovních pozicích minimálně s požadavkem vyučen – typ „B“ s dobou platnosti nejdéle na 2 roky,
  • pro ostatní pracovníky – typ „C“ s dobou platnosti nejdéle na 2 roky.

      Zelená karta opravňuje cizince k pobytu na území a k výkonu zaměstnání po dobu v ní uvedenou.

      Na vydání zelené karty není právní nárok.

      Náležitosti k žádosti o vydání zelené karty – cizinec je povinen k žádosti předložit:

  • cestovní doklad,
  • fotografie,
  • na požádání je cizinec povinen předložit lékařskou zprávu, že netrpí závažnou nemocí; o předložení lékařské zprávy lze požádat pouze v případě důvodného podezření, že závažnou nemocí trpí,
  • doklady, které prokazují splnění podmínky vzdělání a odborné kvalifikace pro pracovní pozici uvedenou v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty, na kterou cizinec žádá zařadit;
  • k žádosti nebo za pobytu na území nejdéle do 2 měsíců ode dne vstupu je cizinec na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti vydaného státem, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státy, v nichž cizinec pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává; doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15 let,
  • před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zelené karty je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění na dobu pobytu ode dne vstupu na území do doby, než se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu.

      Cizinec je povinen před nástupem do zaměstnání si osobně převzít na ministerstvu zelenou kartu, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území, dále pak má povinnost ve stejné lhůtě ohlásit policii místo pobytu na území ČR, a to osobně. Při ohlášení místa pobytu po vstupu na území je cizinec povinen předložit doklad o zajištěném ubytování. Při nepředložení dokladu o zajištěném ubytování při hlášení místa pobytu na policii, je tak povinen tento doklad předložit nejpozději do 10 pracovních míst ode dne vstupu na území.

 

      Dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání – zelenou kartu lze opakovaně prodloužit na dobu výkonu zaměstnání, nejdéle však o 3 roky, a to jen případě jde-li o prodloužení zelené karty typu „A“ a „B“. Platnost zelené karty typu „C“ se neprodlužuje. Žádost o prodloužení platnosti zelené karty se podává na ministerstvu a cizinec je povinen k žádosti doložit cestovní doklad, pracovní smlouvu na dobu, na kterou žádá o prodloužení platnosti zelené karty, a v případě změny podoby i fotografie. Na požádání je cizinec povinen předložit doklad o zajištění ubytování na území lékařskou zprávu, že netrpí závažnou nemocí; o předložení lékařské zprávy lze požádat pouze v případě důvodného podezření, že závažnou nemocí trpí

.