Obcane tretich zemi

Obcane tretich zemi (tj. kteri nejsou obcany nektereho z clenskych statu Evropske unie, Svycarska, Lichtenstejnska, Norska a Islandu a ti cizinci, kteri nejsou rodinnymi prislusniky obcana nektereho z uvedenych statu) mohou pozadat o trvaly pobyt podle ustanoveni § 66, § 67 a § 68 zakona o pobytu cizincu.

O vydani povoleni k trvalemu pobytu podle ustanoveni § 66 zakona o pobytu cizincu lze pozadat:

 • z humanitarnich duvodu (§ 66 odst. 1 pism. a) zakona o pobytu cizincu – ktery soucasne uvadi nektere priklady humanitarnich duvodu),
 • z duvodu hodnych zvlastniho zretele (§ 66 odst. 1 pism. b) zakona o pobytu cizincu),
 • je-li pobyt cizince na uzemi v zajmu Ceske republiky (§ 66 odst. 1 pism. c) zakona o pobytu cizincu),
 • jde-li o nezletile nebo zletile nezaopatrene dite cizince, jenz na uzemi pobyva na zaklade povoleni k trvalemu pobytu, je-li duvodem zadosti spolecne souziti techto cizincu (§ 66 odst. 1 pism. d) zakona o pobytu cizincu).

Duvody pro pripadne zamitnuti zadosti upravuje ustanoveni § 75 zakona o pobytu cizincu.

Zadost o povoleni k trvalemu pobytu podle § 66 se podava na zastupitelskem uradu, na uzemi Ceske republiky lze zadost podat pouze v techto pripadech:

 • podle § 66 odst. 1 pism. a) tj.z humanitarnich duvodu nebo podle pism. b) tj. z duvodu hodnych zvlastniho zretele, pokud cizinec, jemuz ma byt povoleni k trvalemu pobytu vydano:
  • a) pobyva na uzemi v ramci prechodneho pobytu a je manzelem nebo nezletilym ditetem cizince, jemuz byl udelen azyl podle ustanoveni § 12 zakona c. 325/1999 Sb., o azylu a o zmene zakona c. 283/1991 Sb., o Policii Ceske republiky, ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen zakon o azylu),
  • b) pobyva na uzemi na zaklade udeleneho viza k pobytu nad 90 dnu nebo povoleni k dlouhodobemu pobytu, nebo
  • c) pobyva na uzemi na zaklade vydaneho povoleni k dlouhodobemu pobytu za ucelem ochrany na uzemi, pokud jeho spoluprace s organem cinnym v trestnim rizeni prispela k prokazani trestneho cinu obchodovani s lidmi nebo prokazani organizovani nebo umozneni nedovoleneho prekroceni statni hranice.
 • podle § 66 odst. 1 pism. c), tj. je-li pobyt cizince na uzemi v zajmu Ceske republiky, pokud pobyva  na uzemi v ramci prechodneho pobytu.
 • podle § 66 odst. 1 pism. d), tj. jde-li o nezletile nebo zletile nezaopatrene dite cizince, jenz na uzemi pobyva na zaklade povoleni k trvalemu, pokud cizinec, jemuz ma byt povoleni k trvalemu pobytu vydano, pobyva na uzemi v ramci prechodneho pobytu.

Zadosti o povoleni k trvalemu pobytu podle ustanoveni § 66 odst. 1 pism. a), b), c) zakona o pobytu cizincu lze podat na krajskem pracovisti odboru azylove a migracni politiky Ministerstva vnitra podle mista hlaseneho pobytu cizince (v Praze a Stredoceskem kraji na pracovisti Praha – Letna).

Zadost o povoleni k trvalemu pobytu podle ustanoveni § 66 odst. 1 pism. d) zakona o pobytu cizincu lze podat na krajskem pracovisti odboru azylove a migracni politiky Ministerstva vnitra podle mista hlaseneho pobytu cizince (v Praze a Stredoceskem kraji na pracovisti Praha – Bohdalec).

K vyplnenemu tiskopisu „Zadosti o povoleni k trvalemu pobytu“ (pdf, 813 kB; tiskopis zelene barvy) je treba dolozit nalezitosti uvedene v ustanoveni § 70 odst. 2 zakona o pobytu cizincu, a to:

 • cestovni doklad,
 • 2 ks prukazove fotografie,
 • doklad potvrzujici  ucel pobytu na uzemi Ceske republiky (napr. rodny list, oddaci list nebo jina listina prokazujici   pribuzensky vztah, doklad o tom, ze cizinec byl v minulosti statnim obcanem Ceske republiky),
 • doklad obdobny vypisu z evidence Rejstriku trestu jako podklad pro posouzeni trestni zachovalosti vydany statem, jehoz je cizinec statnim obcanem nebo v nemz ma trvale bydliste, jakoz i staty, v nichz cizinec v poslednich 3 letech pobyval nepretrzite po dobu delsi nez 6 mesicu (v  pripade, ze nektery z techto  statu takovy doklad nevydava, predlozi zadatel cestne prohlaseni). Predlozeni uvedeneho dokladu se nevztahuje na cizince mladsiho 15 let   a na cizince starsiho 15 let, jemuz bylo udeleno vizum k pobytu nad 90 dnu za ucelem strpeni pobytu na uzemi nebo povoleni k dlouhodobemu pobytu za ucelem strpeni pobytu na uzemi, jemuz byla udelena doplnkova ochrana podle zvlastniho pravniho predpisu. Jde-li o cizince podle § 87 zakona o pobytu cizincu, ktery zada o povoleni k trvalemu pobytu po dosazeni veku 18 let z duvodu podle  § 66 odst. 1 pism. a) zakona o pobytu cizincu, je povinen predlozit doklad obdobny vypisu z evidence Rejstriku trestu, je-li o to pozadan,
 • doklad o zajisteni prostredku k trvalemu pobytu na uzemi (§ 71 odst. 1 zakona o pobytu cizincu); to neplati, jde-li o cizince podle § 87 zakona o pobytu cizincu (cizinec, ktery byl sveren do nahradni vychovy rozhodnutim prislusneho organu), ktery zada o povoleni k trvalemu pobytu po dosazeni veku 18 let z duvodu podle § 66 odst. 1 pism. a) zakona o pobytu cizincu,
 • souhlas rodice, popripade jineho zakonneho zastupce nebo porucnika, s trvalym pobytem ditete na uzemi, pokud nejde o spolecne souziti rodiny s timto rodicem, zakonnym zastupcem nebo porucnikem (souhlas se nevyzaduje, pokud cizinec prokaze, ze tento doklad predlozit nemuze z duvodu na jeho vuli nezavislych),
 • doklad o zajisteni ubytovani (§ 71 odst. 2 zakona o pobytu cizincu),
 • v pripade zadosti z humanitarnich duvodu ci duvodu hodnych zvlastniho zretele pisemne oduvodneni zadosti s uvedenim duvodu, ktere zadatel v jeho individualnim pripade povazuje za humanitarni ci hodne zvlastniho zretele spolu s prislusnymi doklady, ktere jeho tvrzeni prokazuji – nejedna se o povinnou nalezitost zadosti, ale je v zajmu zadatele duvody zadosti popsat a prokazat prislusnymi doklady.

K zadosti o povoleni k trvalemu pobytu podle § 66 zakona o pobytu cizincu nemusi byt dolozen doklad prokazujici pozadovanou znalost ceskeho jazyka.

Povoleni k trvalemu pobytu po skonceni rizeni o mezinarodni ochrane podle ustanoveni § 67 zakona o pobytu cizincu

Podminky povoleni k trvalemu pobytu po skonceni rizeni o mezinarodni ochrane upravuje ustanoveni § 67 zakona o pobytu cizincu. Duvody pro pripadne zamitnuti zadosti upravuje ustanoveni § 75 zakona o pobytu cizincu. Zadost lze podat ministerstvu nejpozdeji do 2 mesicu po pravomocnem ukonceni rizeni o udeleni mezinarodni ochrany, a to na krajskem pracovisti odboru azylove a migracni politiky Ministerstva vnitra podle mista hlaseneho pobytu cizince (v Praze a Stredoceskem kraji na pracovisti Praha – Letna).

K vyplnenemu tiskopisu „Zadosti o povoleni k trvalemu pobytu“ (pdf, 813 kB; tiskopis zelene barvy) je treba dolozit nalezitosti uvedene v ustanoveni § 70 odst. 2 zakona o pobytu cizincu, a to:

 • cestovni doklad,
 • 2 ks prukazove fotografie,
 • doklad potvrzujici  ucel pobytu na uzemi Ceske republiky, jimz bude v pripade teto zadosti zejmena doklad o ukonceni rizeni o udeleni mezinarodni ochrany s vyznacenou dolozkou pravni moci (napr. rozhodnuti krajskeho soudu nebo Nejvyssiho spravniho soudu CR) Dale pak jde napr. o rodny list, oddaci list nebo jinou listinu prokazujici pribuzensky vztah.
 • souhlas rodice, popripade jineho zakonneho zastupce nebo porucnika, s trvalym pobytem ditete na uzemi, pokud nejde o spolecne souziti rodiny s timto rodicem, zakonnym zastupcem nebo porucnikem (souhlas se nevyzaduje, pokud cizinec prokaze, ze tento doklad predlozit nemuze z duvodu na jeho vuli nezavislych),
 • doklad o zajisteni ubytovani (§ 71 odst. 2 zakona o pobytu cizincu),
 • pisemne oduvodneni zadosti (neni povinnou nalezitosti, ale cizinec muze svoji zadost podporit svym vyjadrenim o duvodech sveho zajmu na povoleni trvaleho pobytu).

K zadosti o povoleni k trvalemu pobytu po skonceni rizeni o mezinarodni ochrane nemusi byt dolozen doklad prokazujici pozadovanou znalost ceskeho jazyka.

Skutecnost, ze zadatel pobyva na uzemi Ceske republiky v ramci prechodneho pobytu po ukonceni rizeni o udeleni mezinarodni ochrany, coz je jedna z podminek povoleni k trvalemu pobytu  podle ustanoveni § 67 zakona o pobytu cizincu, zadatel prokaze predlozenim dokladu opravnujiciho k prechodnemu pobytu na uzemi. Timto dokladem se rozumi vyjezdni prikaz udeleny cizinci pote, co policie vyznaci zanik platnosti viza za ucelem strpeni pobytu podle § 78b zakona o azylu. Cizinec je povinen se za ucelem vyznaceni zaniku platnosti viza za ucelem strpeni pobytu dostavit na policii bez zbytecneho odkladu nejpozdeji do 15 dnu ode dne nabyti pravni moci rozhodnuti o kasacni stiznosti. Dokladem opravnujicim k prechodnemu pobytu pro ucely zadosti o trvaly pobyt podle § 67 zakona o pobytu cizincu neni vizum za ucelem strpeni pobytu na uzemi dle § 78b zakona o azylu, nebot platnost tohoto viza ze zakona zanika dnem nabyti pravni moci rozhodnuti soudu o kasacni stiznosti nebo vycestovanim z uzemi.

Povoleni k trvalemu pobytu po peti letech nepretrziteho pobytu podle ustanoveni § 68 zakona o pobytu cizincu

Podminky povoleni k trvalemu pobytu po peti letech nepretrziteho pobytu na uzemi Ceske republiky upravuje ustanoveni § 68 zakona o pobytu cizincu. Zejmena stanovi, jaky druh pobytu a ktera obdobi nepritomnosti cizince na uzemi Ceske republiky se do pozadovane doby peti let nepretrziteho pobytu zapocitavaji a dale stanovi, kdy je zachovana podminka nepretrzitosti pobytu. Duvody pro pripadne zamitnuti zadosti upravuje ustanoveni § 75 zakona o pobytu cizincu.

Zadost o povoleni k trvalemu pobytu po peti letech nepretrziteho pobytu na uzemi Ceske republiky podava cizinec na uzemi Ceske republiky, a to na krajskem pracovisti odboru azylove a migracni politiky Ministerstva vnitra podle mista hlaseneho pobytu cizince (v Praze a Stredoceskem kraji na pracovisti Praha – Bohdalec). Za podminek ustanoveni § 68 odst. 4 je cizinec opravnen podat zadost tez na zastupitelskem uradu.

K vyplnenemu tiskopisu „Zadosti o povoleni k trvalemu pobytu“ (pdf, 813 kB; tiskopis zelene barvy) je treba dolozit nalezitosti uvedene v ustanoveni § 70 odst. 2 zakona o pobytu cizincu, a to:

 • cestovni doklad,
 • 2 ks prukazove fotografie,
 • pokud o to bude pozadan doklad obdobny vypisu z evidence Rejstriku trestu jako podklad pro posouzeni trestni zachovalosti vydany statem, jehoz je cizinec statnim obcanem nebo v nemz ma trvale bydliste, jakoz i staty, v nichz cizinec v poslednich 3 letech pobyval nepretrzite po dobu delsi nez 6 mesicu (v  pripade, ze nektery z techto  statu takovy doklad nevydava, predlozi zadatel cestne prohlaseni). Predlozeni uvedeneho dokladu se nevztahuje na cizince mladsiho 15 let a na cizince starsiho 15 let, jemuz bylo udeleno vizum k pobytu nad 90 dnu za ucelem strpeni pobytu na uzemi nebo povoleni k dlouhodobemu pobytu za ucelem strpeni pobytu na uzemi, jemuz byla udelena doplnkova ochrana podle zvlastniho pravniho predpisu.
 • doklad o zajisteni prostredku k trvalemu pobytu na uzemi (§ 71 odst. 1 zakona o pobytu cizincu),
 • souhlas rodice, popripade jineho zakonneho zastupce nebo porucnika, s trvalym pobytem ditete na uzemi, pokud nejde o spolecne souziti rodiny s timto rodicem, zakonnym zastupcem nebo porucnikem (souhlas se nevyzaduje, pokud cizinec prokaze, ze tento doklad predlozit nemuze z duvodu na jeho vuli nezavislych),
 • doklad o zajisteni ubytovani (§ 71 odst. 2 zakona o pobytu cizincu),
 • doklad prokazujici pozadovanou znalost ceskeho jazyka (doklad se nevyzaduje v pripadech uvedenych v § 70 odst. 5 zakona o pobytu cizincu). 

Odbor azylove a migracni politiky, 29.10.2009

.